Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw device om de gebruikerservaring te optimaliseren, analyseren van gebruik van deze site en andere marketing doeleinden. Lees ons Privacy beleid voor meer informatie.
© 2022 Flik-Flak Sportclub
Gezond Den Bosch logo
MENU
© 2022 Flik-Flak Sportclub

Algemene voorwaarden & Privacy

banner pagina privacy en voorwaarden, weergave: hangslot

Algemene Voorwaarden

Ons website-adres is: https://gezonddenbosch.nl
Gezond Den Bosch is een event georganiseerd door Stichting Flik-Flak
Marathonloop 7
5235 AA 's-Hertogenbosch
T 073 - 611 12 70
E communicatie@flik-flak.nl
W www.flik-flak.nl

Door deze website te gebruiken, uzelf in te schrijven, deel te nemen aan het evenement of het bezoeken ervan, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacy beleid zoals beschreven op deze pagina.

ARTIKEL 1: DEFINITIES


1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: het door de organisatie (Flik-Flak) in enig jaar te organiseren sportevenement: Gezond Den Bosch.

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Flik-Flak) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Deelname aan diverse activiteiten voor kinderen tijdens het Gezond Den Bosch. De ouder/verzorger draagt hierbij het volledige risico voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.

2.2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. de organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de tijden van de activiteiten waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk. Indien verhinderd kan deelnemer zich kosteloos laten vervangen. Hier over dient uiterlijk 21 april contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement.

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te

rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Privacy Beleid

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren

Als bezoekers gebruik maken van het contactformulier op de website, verzamelen wij naam en het emailadres van de gebruiker om indien door de gebruiker gewenst een reactie te kunnen geven op vragen en/of opmerkingen.

Cookies

Om de website een prettige gebruikerservaring te geven en om onze website te kunnen (blijven) verbeteren maken we gebruik van cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen en/of commercieel te gebruiken.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen

Stichting Flik-Flak deelt enkele van uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van Stichting Flik-Flak voor contactmoment. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

Hoe lang we jouw data bewaren

De gegevens die je achterlaat op een contactformulier worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om te kunnen reageren.

Welke rechten je hebt over je data

Je kan verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe we jouw data beveiligen

Stichting Flik-Flak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website maakt gebruik van data ecryptie (https-verbinding) zodat alle gegevens die verstuurd worden versleuteld zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via communicatie@flik-flak.nl

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij maken geen gebruik van data van derden.

SSL

Onze website maakt gebruik van een SSL certificaat om een beveiligde verbinding te realiseren zodat gegevens versleuteld verstuurd worden.

Wijzigingen

Stichting Flik-Flak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting Flik-Flak een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in de nieuwsbrief.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan Stichting Flik-Flak, Marathonloop 7, 5235 AA ‘s-Hertogenbosch of via e-mail naar communicatie@flik.flak.nl